GDPR - informace o zpracování osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů pro hráče a obchodní partnery tenisových turnajů MARRY CUP

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též "Nařízení GDPR") poskytuje hráč souhlas firmě: MARRY CZ s.r.o., IČO 04037375, se sídlem Dělnická 225, Jičín, PSČ 506 01, spisovná značka: C 35030 vedená u Krajského soudu v HK (dále "správce") tyto osobní údaje:

jméno a příjmení:

e-mail:

telefonní číslo:


Správce osobních údajů:

Jméno: MARRY CZ, s.r.o., IČO: 04037375

Kontaktní osoba: jednatel společnosti Marek Florián

Sídlo: Dělnická 225, Jičín, PSČ 506 01

E-mail: info@marrycup.cz mobil: +420 777 569 475


Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje hráčů uvedené v přihlašovacím systému webové stránky (www.marrycup.cz) nebo tištěné podobě pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti pořádání sportovních akcí a souvisejících činností. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5let od jejich poskytnutí. Správce zajistí, že po celou dobu zpracování a uchovávaní budou osobní údaje hráče zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1. poskytovatel internetové domény www.marrycup.cz: Webnode AG., Gartenstrasse 3, 6304        Zug, Švýcarsko


Ostatní příjemci osobních údajů mimo správce osobních údajů:

Orgány veřejné moci (např. soudy, exekutoři, správní orgány), účetní, daňoví poradci, poskytovatelé právních služeb, poskytovatelé účetních služeb a auditoři.


Souhlas hráčů vyžadován:

1.  pro účely marketinku 

2. pro účely zveřejnění výsledků z turnaje, žebříčku atd. na stránkách správce                                   www.marrycup.cz a na sociálních sítích provozovaných správcem.

3. pro účely pořizování audiovizuálních záznamů (především ze sportovních a společenských         akcí správce údajů)  hráč souhlasí s tím, že záznamy, na kterých je zachycen, může správce       zveřejnit za účelem propagace své činnosti. Dále za účelem podrobného zpravodajství z           konaných akcí na jím provozovaném webu www.marrycup.cz, jeho profilech na sociálních           sítích a v tiskovinách (jak v tištěné tak elektronické podobě).


Práva hráčů:

1. právo na opravu a doplnění osobních údajů - hráč má právo na to, aby správce údajů bez          zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají

2. právo na přístup k osobním údajům - hráč má právo na přístup k osobním údajům,                       které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních               údajů

3. právo vzít souhlas kdykoliv zpět a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu               správce

4. právo požádat správce o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů hráče 

5. právo na výmaz všech osobních údajů hráče a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní       adresu správce

6. právo v případě pochybností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním                   osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů


Další ustanovení:

Tento souhlas je ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží hráč a druhé správce 

­­­­­­­­­­­­­­ 

za firmu MARRY CZ s.r.o. 

správce osobních údajů Marek Florián

Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018